12 febbraio 1931
Pio XI
Pio XI 
Radiomessaggio «Ad universam creaturam» 
  • Testo
  • Note
  • Tag
Fonte: Acta Apostolicae Sedis, 23 (1931), pp. 65-70. online
 
IT
 
LT
Ad Universam creaturam

Qui arcano Dei consilio succedimus in loco Principis Apostolorum, eorum nempe quorum doctrina et praedicatio iussu divino ad omnes gentes et ad omnem creaturam (Mt 28,19) (Mc 16,15) destinata est, et qui primi in loco ipso mira sane ope Marconiana uti frui possumus, ad omnia et ad omnes primo Nos convertimus atque, hic et infra Sacro Textu iuvante, dicimus: Audite caeli quae loquor, audiat terra verba oris mei (Dt 32,1). Audite haec omnes gentes, auribus percipite omnes qui habitatis orbem, simul in unum dives et pauper (Ps 48,1). Audite insulae et attendite populi de longe (Is 49,1).

Ad Deum

Sitque primum verbum Nostrum : « Gloria in altissimis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. » (Lc 2,14) Gloria scilicet Deo, qui dedit, in diebus nostris, potestatem talem hominibus (Mc 9,8), ut vere in fines orbis terrae verba eorum pertingant (Ps 18,5) (Rm 10,18); et in terra pax, ubi pro illo divino Redemptore lesu legatione fungimur (2 Cor 5,20), qui veniens evangelizavit pacem, pacem iis qui longe et pacem iis qui prope (Eph 2,17), pacificans in sanguine crucis suae sive quae in terris sive quae in caelis sunt (Col 1,20).

Ad Catholicos

Nobis autem ad homines Nos convertentibus praecipit Apostolus, ut operemur bonum ad omnes, maxime autem ad domesticos fidei (Gal 6,10). Iuvat igitur Nos istos omnes imprimis alloqui, eos nempe, qui, utpote in dominicam familiam et in dominicum ovile Catholicae Ecclesiae recepti et viventes, Nos dulci Patris nomine compellant, sacros Pastores et fideles, oves et agnos, quos omnes pascendos et regendos Nobis concredidit Pastor et Rex omnium Christus (Io 21,15) (Mt 16,19).

Ad hierarchiam

Vos inquimus conlaterales Nostros S. R. E. Cardinales, Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, Praelatos et Sacerdotes per diversos hierarchiae gradus sollicitudinum Nostrarum quotidianarum obiecta praecipua, eosdemque Iaborum participes et adiutores. Rogamus et obsecramus, ul unusquisque in qua vocatione vocatus est, in ea permaneat (1 Cor 7,20), et ut digne ambuletis vocatione qua vocati estis (Eph 4,1): pascite qui in vobis est gregem Dei, forma facti gregis ex animo, ut cum apparuerit Princeps pastorum percipiatis immarcescibilem gloriae coronam. (1 Pe 5,2-3) Interim autem Deus pacis, qui eduxit de mortuis Pastorem magnum ovium in sanguine testamenti aeterni, Dominum Nostrum lesum Christum, aplet vos in omni bono, ut faciatis eius voluntatem, faciens in vobis quod placeat coram se per lesum Christum (Heb 13,20).

Ad religiosos

Nunc vos alloquimur filii, et filiae praedilectionis Nostrae, qui quaeve charismata meliora aemulantes (1 Cor 12,31) atque in fide sanctissimorum votorum et in religiosa disciplina tolius vitae nedum praeceptis sed et desideriis consiliisque divini Regis et Sponsi obsecundantes, Ecclesiam Dei virgineo odore fragrantem facitis, contemplationibus illustratis, orationibus fulcitis, scientia et doctrina ditatis, ministerio verbi et apostolatus operibus in dies percolitis et augetis. Igitur vere caelestis et angelicae vocationis participes (Heb 3,10), quanto pretiosorem thesaurum gestatis tanto diligentiorem adhibeatis custodiam, non solum ut certam vestram vocationem et electionem faciatis (2 Pe 1,10), verum etiam ut in vobis, tamquam in servis apprime fidelibus et devotis, cor Regis et Sponsi consolationem et reparationem aliquam inveniat pro infinitis offensionibus et negligentiis quibus homines ineffabilem Eius dilectionem rependunt.

Ad Missionarios

Iam os Nostrum patet ad vos (2 Cor 6,11), filii et filiae in Christo carissimi, qui in missionibus orantes laboratis ad propagandam sanctam Christi fidem et Eius Regnum dilatandum. Sicuti Apostoli ecclesiarum primi, ita et vos : in periculis, in multa patientia, in necessitatibus et tribulationibus (2 Cor 1,10;6,4) spectaculum facti (Heb 10,33); sicut illi, ita et vos « gloria Christi » (2 Cor 8,23); vos qui in laboribus, saepe etiam in vinculis et in sanguine vestro, usque ad mortem certantes bonum et magnum certamen fidei et passionis (1 Tim 6,12) (2 Tim 4,7) (Heb 10,32) atque bonam confessionem confitentes, animas lucrifacitis et futurorum christianorum seminatis. Salvete strenui milites Christi! Sed et sacerdotes indigenas ac bonos catechistas, praecipuos fructus eosdemque participes laborum vestrorum, salvere iubemus.

Ad fideles universos

Cor Nostrum dilatatum est ad vos (2 Cor 6,11) quotquot estis Urbis episcopalis Nostrae et universi Orbis fideles; praesertim autem ad vos, qui in laicatu constituti Nobiscum et cum venerabilibus fratribus Nostris Episcopis cumque Sacerdotibus in apostolatu laboratis, siculi credentes primi, viri ac mulieres laborabant, quas propterea Apostolus commendabat (Phil 4,3). Vos Dei populus et oves pascuae eius (Ps 99,3), vos genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus acquisitionis (1 Pe 2,9). Igitur modestia vestra nota sit omnibus hominibus et quaecumque sunt vera, quaecumque pudica, quaecumque iusta, quaecumque sancta, quaecumque amabilia, quaecumque bonae famae, si qua virtus, si qua laus disciplinae, haec cogitate et facite (Phil 4,5-8), ut in omnibus honorificetur Deus (1 Pe 4,11).

Ad infideles et dissidentes

Ad vos etiam cogitatio nostra et oratio Nostra convertitur qui a fide et imitate Christi adhuc abestis. Pro vobis enim quotidie offerimus preces et hostias Deo et Domino omnium, enixe petentes ut luce sua vos illuminet et vos ad oves quae vocem eius audiunt adducat et adiungat, et fiat unum ovile et unus Pastor (Io 10,16).

Iis qui praesunt

Cum autem omnibus debitores simus, ideo imprimis iis qui praesunt dicimus ut in iustitia et caritate praesint, in aedificationem et non in destructionem (2 Cor 10,8), semper memores non esse potestatem nisi a Deo (Rm 13,1) et Deo se rationem in iudicio durissimo reddituros (Sap 6,6).

Iis qui subsunt

Iis aulem qui subsunt dicimus ut non tamquam hominibus sed tamquam Deo oboedientes sint, scientes quod qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit; qui autem resistunt ipsi sibi damnationem acquirunt (Rm 13,2).

Divitibus

Similiter divitibus et pauperibus dicimus. Divitibus quidem ut se tamquam ministros divinae Providentiae et bonorum eius depositarios et dispensatores existiment, quibus pauperes ipse Christus Iesus commendavit et a quibus divinus Iudex plus repetet quia plura habuerunt (Lc 12,48), divini verbi nunquam obliti : vae vobis divitibus! (Lc 6,24)

Pauperibus

Pauperes autem enixe in Domino hortamur ut ad paupertatem lesu Ghristi Domini et Salvatoris respiciant, atque exemplorum ac promissionum Eius memores spiritualium divitiarum faciliorem ipsis acquisitionem ne negligant; et etiam ad meliorem statum, prout eos licet, enitentes, bono ac recto corde commendent se Deo et non extendant ad iniquitatem manum suam (Ps 124,3).

Operariis et datoribus operum

Operarios et datores operum enixe rogamus,, ut non hostili aemulatione et certamine, sed amico et fraterno foedere iuncti, hinc copias et directionem illinc operam et industriam conferentes, quod iustum est quaerentes, quod iustum est dantes, proprium quorumque et commune simul bonum in tranquillitate ordinis operentur.

Infirmis et afflietis

Ultimum in exsecutione sed primum in intentione et in affectu cordis, ad vos venit verbum Nostrum, qui in infirmitatibus et doloribus, in aerumnis et tribulationibus estis, maxime qui talia ab inimicis Dei et humanae consortionis patimini. Orationes Nostras et auxilia pro posse Nostra offerentes atque omnium caritati vos commendantes, in persona, quam gerimus, Christi vobis dicimus: Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos (Mt 11,28). Restat ut Urbi et Orbi, atqup omnibus in eis habitantibus benedictionem Apostolicam impertiamus, quod et facimus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancii. Amen.

Tratto da: Acta Apostolicae Sedis 23 (1931), pp. 65-70.
A tutto il Creato

Essendo, per arcano disegno di Dio, Successori del Principe degli Apostoli, di coloro cioè la cui dottrina e predicazione per divino comando è destinata a tutte le genti e ad ogni creatura (Mt 28,19) (Mc 16,15), e potendo pei primi valerci da questo luogo della mirabile invenzione marconiana, Ci rivolgiamo primieramente a tutte le cose e a tutti gli uomini, loro dicendo, qui e in seguito, con le parole stesse della Sacra Scrittura: «Udite, o cieli, quello che sto per dire, ascolti la terra le parole della mia bocca (Dt 32,1). Udite, o genti tutte, tendete l'orecchio, o voi tutti che abitate il globo, uniti in un medesimo intento, il ricco e il povero (Sal 48,1) - Udite, o isole, ed ascoltate, o popoli lontani» (Is 49,1)

A Dio

E sia la Nostra prima parola: Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà (Lc 2,14). Gloria a Dio, che diede ai nostri giorni tale potere agli uomini (Mc 9,8) da fare giungere le loro parole veramente sino ai confini della terra (Sal 18,5) (Rm 10,18); e pace in terra, dove siamo i Rappresentanti di quel divino Redentore Gesù (2Cor 5,20), che venendo annunziò la pace, la pace ai lontani e la pace ai vicini (Ef 2,17), pacificando nel Sangue della Sua Croce, sia le cose che stanno sulla terra, come quelle che sono nei cieli (Col 1,20).

Ai Cattolici

Nel rivolgerci poi agli uomini, Ci comanda l'apostolo di fare del bene a tutti, ma specialmente ai domestici della fede (Gal 6,10). Conviene dunque che Noi indirizziamo la Nostra parola prima che agli altri, a tutti coloro che, facendo parte della famiglia e dell'ovile del Signore, che è la Chiesa Cattolica, Ci chiamano col dolce nome del Padre: ai padri e ai figli, Ci rivolgiamo, alle pecorelle ed agli agnelli, a tutti quelli che il Pastore e Re supremo Cristo Gesù Ci ha affidati per pascerli e guidarli (Gv 21,15) (Mt 16,19).

Alla gerarchia

Voi, diciamo, collaterali Nostri, Cardinali della Santa Romana Chiesa, Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, Prelati e Sacerdoti, distribuiti per i diversi gradi della Gerarchia. oggetto precipuo delle Nostre quotidiane sollecitudini. e insieme ausiliari e partecipi delle Nostre fatiche: Preghiamo e scongiuriamo, che ciascuno di voi rimanga fedele in quella vocazione nella quale fu chiamato (1Cor 7,20), e che tutti camminiate degni della vocazione in cui siete stati chiamati (Ef 4,1): pascete il gregge di Dio che è in mezzo a voi, facendovi di cuore forma del vostro gregge, affinché quando apparirà il Principe dei Pastori, riceviate l'incorruttibile corona della gloria (1Pt 5,2-3). Intanto, il Dio della pace che ha risuscitato da morte il grande Pastore delle pecorelle nel Sangue del Testamento eterno, il Signore Nostro Gesù Cristo, vi. formi ad ogni bene, affinché facciate la sua volontà, compiendo in voi ciò che piacerà al Suo cospetto per mezzo di Cristo Gesú (Eb 13,20).

Ai Religiosi

Ed ora a voi parliamo, o figli e figlie della predilezione Nostra, i quali e le quali, emulando migliori carismi (1Cor 12,31), ed assecondando non solo i precetti ma anche i desideri e i consigli del divino Re e Sposo, nella fedeltà dei vostri santissimi voti e nella religiosa disciplina di tutta la vita, profumate di virginea fragranza la Chiesa di Dio, la illustrate con le contemplazioni, la sostenete con le preghiere, l'arricchite con la scienza e la dottrina, la coltivate ed accrescete ogni di più col ministero della parola e con le opere dell'apostolato. Partecipi adunque di una vocazione veramente celeste ed angelica (Eb 3,10), quanto più prezioso è il tesoro che portate, tanto maggior diligenza dovete usare in custodirlo, non solo per rendere certa la vostra vocazione ed elezione (2Pt 1,10), ma anche perché il Cuore del Re e Sposo vostro possa in voi, come in servi del tutto fedeli e devoti, trovare qualche consolazione e riparazione per le infinite offese e negligenze, con cui gli uomini ricambiano il Suo ineffabile amore.

Ai Missionari

Ma già la Nostra parola si volge verso di voi (2Cor 6,11), o figli e figlie in Cristo carissimi, i quali e le quali nelle Missioni pregare e lavorate a propagare la santa fede di Gesù Cristo e a dilatare il Suo Regno; come i primi Apostoli della Chiesa, così anche voi nei pericoli, in molta pazienza, nelle necessità e tribolazioni (2Cor 1,10;6,4), fatti spettacolo a tutti (Eb 10,33); come quelli così anche voi siete «Gloria di Cristo» (2Cor 8,23); voi che nelle fatiche, spesso anche nelle catene e nel vostro sangue, combattendo fino alla morte il buono e grande combattimento della fede e della sofferenza (1Tm 6,12) (2Tm 4,7) (Eb 10,32) e confessando generosamente la vostra fede, guadagnate le anime e spargete il seme di futuri cristiani. Noi vi salutiamo, o forti soldati di Cristo! Ma insieme con voi salutiamo i Sacerdoti indigeni e i buoni catechisti, principali frutti ed ora colleghi e coadiutori delle nostre fatiche.

A tutti i fedeli

Il Nostro cuore si protende verso di voi (2Cor 6,11), quanti siete fedeli della Nostra Città episcopale e di tutto l'Orbe; verso di voi specialmente, che come i primi credenti, uomini e donne, di cui l'apostolo fa un alto elogio (Fil 4,3), pur appartenendo al laicato, nell'apostolato collaborate con Noi e coi Nostri Venerabili Fratelli i Vescovi e coi Sacerdoti, a voi, o popolo di Dio e pecorelle dei suoi pascoli (Sal 99,3), voi stirpe eletta, regale sacerdozio, nazione santa, popolo conquista di Dio (1Pt 2,9). La vostra modestia pertanto sia nota a tutti gli uomini, e tutto ciò che è vero, tutto ciò che è pudico, tutto ciò che è giusto, tutto ciò che è santo, tutto ciò che è amabile e di buona fama, ogni virtù ogni lodevole disciplina, formino l'oggetto dei vostri pensieri, siano le vostre opere (Fil 4,5-8), perché Dio sia glorificato in tutto e in tutti (1Pt 4,11).

Agli infedeli e dissidenti

Anche a voi si volge il Nostro pensiero e la Nostra parola, quanti ancora siete lontani dalla fede e dall'unità di Cristo. Per voi ogni giorno offriamo preghiere e sacrifici a Dio e Signore di tutti, chiedendo ardentemente ch'Egli con la sua luce vi illumini e vi conduca e vi unisca alle pecorelle che ascoltano la Sua voce e che si faccia un solo ovile e un solo Pastore (Gv 10,16).

Ai Governanti

Ed essendo Noi debitori a tutti, diciamo primieramente a quelli che governano che comandino nella giustizia e nella carità, ad utilità ed edificazione e non a rovina (2Cor 10,8), ricordandosi, sempre che non vi è potere se non da Dio (Rm 13,1) e che a Dio dovranno rendere rigoroso conto (Sap 6,6).

Ai sudditi

Ai sudditi poi diciamo che obbediscano ai Superiori non come ad uomini ma come a Dio, sapendo che chi resiste alla legittima autorità, resiste alle disposizioni di Dio, e chi in tal modo resiste si prepara da se stesso la sua condanna (Rm 13,2).

Ai ricchi

Così pure parliamo ai ricchi e ai poveri. Ai ricchi diciamo che si devono riguardare come ministri della divina Provvidenza e depositari e dispensieri dei suoi beni, a cui Gesù Cristo stesso raccomandò i poveri, e dai quali il divino Giudice più esigerà, perché più hanno ricevuto (Lc 12,48); e si ricordino sempre di quella divina parola: «Guai a voi, ricchi!» (Lc 6,24).

Ai poveri

Esortiamo poi nel Signore i poveri, che rimirino la povertà di Gesù Cristo Signore e Salvatore Nostro, e memori dei Suoi esempi e delle Sue promesse, non trascurino l'acquisto delle ricchezze spirituali, reso ad essi tanto più facile; e, pure sforzandosi, come è lecito, di migliorare il loro stato, con cuore buono e retto si rendano propizio il Signore e non stendano mai la loro mano all'iniquità (Sal 124,3).

Agli operatori e datori di lavoro

Preghiamo vivamente tanto gli operai quanto i datori di lavoro che, evitando ogni ostile gara e mutua lotta, congiunti con fraterna ed amichevole alleanza, si prestino a vicenda gli uni i mezzi e la direzione, gli altri il lavoro e l'abilità, e non domandando se non ciò che è giusto e ciò che è giusto non negando, procurino nella tranquillità dell'ordine non meno il vantaggio proprio di ciascuno che il bene comune.

Agli afflitti e perseguitati

Ultima nella esecuzione ma prima nell'intenzione e nell'affetto del cuore, a voi giunge la Nostra parola, quanti siete nelle infermità e nei dolori, nelle tribolazioni e nelle avversità, specialmente a voi che tali cose soffrite dai nemici di Dio e dell'umana società. Mentre offriamo per voi le Nostre preghiere e in quanto possiamo anche i Nostri aiuti, mentre vi raccomandiamo alla carità di tutti, vi diciamo da parte di Cristo di cui facciamo le veci: Venite a me voi tutti che siete affaticati e tribolati e io vi ristorerò (Mt 11,28). Non resta in fine se non che all'Urbe e all'Orbe e a tutti quelli che vi abitano impartiamo di cuore l'Apostolica Benedizione, come facciamo nel Nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Amen.

Tratto da: www.vatican.va - online